Informácie

Podmienky prijatia - ÚSVaZ Prešov


NA ÚSTAVE SOCIÁLNYCH VIED
A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE, VYSOKEJ ŠKOLE ZDRAVOTNÍCTVA
A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, V BRATISLAVE
V AKADEMICKOM ROKU 2015/2016
PRE BAKALÁRSKY A MAGISTERSKÝ STUPEŇ ŠTÚDIA

 

ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2013/ 2014

Názov študijného programu Miesto Druh štúdia Forma štúdia Akreditácia Dĺžka štúdia
v semestroch 
Sociálna práca Prešov Bc., Mgr.
Bc., Mgr. 
E, D  A 6,4
Ošetrovateľstvo Prešov  Bc., Mgr.  E, D, DK 6,4
Verejné zdravotníctvo  Prešov  Bc. 

 

1. Podmienky prijatia pre uchádzačov pre 1. stupeň bakalárskeho študijného programu Sociálna práca :  

 1. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.
 2. Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium (zakúpiť v ŠEVTe) obsahuje:
  • overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2015/2016 doložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) a vysvedčenie zo 4. ročníka - koncoročné (neoverenú kópiu) dodatočne, najneskôr však do 31. 08. 2015. Bez predloženia maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia (overených kópii) nebude uchádzačovi umožnené vykonať prijímacie konanie,
  • kópie notársky overených koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + vypísané v prihláške,
  • životopis štruktúrovaný (podpísaný),
  • uchádzač o externú formu štúdia doloží podľa § 58 ods. 3 písm. b) vysokoškolského zákona potvrdenie o zamestnaní,
  • doklad o zaplatení vkladom na účet. Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠZ a SP sv. Alžbety, Bratislava číslo účtu: 2626748634/1100 IBAN: SK 02 1100 0000 0026 2674 8634, variabilný symbol:. osobné číslo študenta,
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium v prihláške na str. 2 (u uchádzačov so zdravotným postihnutím sa postupuje v zmysle zákona č. 131/2002 § 57 bod 4.),
  • neúplná prihláška na vysokoškolské štúdium nebude akceptovaná !
  • Prihlášky na vysokoškolské štúdium 1. (Bc.) a 2.(Mgr.) stupňa zasielajte na adresu:

   Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove

   Študijné oddelenie
   Jilemnického 1/A
   080 01 Prešov
  • Osobné odovzdanie prihlášky:
   Podateľňa (sekretariát) Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove,
   Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov

2. Podmienky prijatia pre uchádzačov pre 2. stupeň magisterského študijného programu Sociálna práca :  

 • Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:
 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore Sociálna práca alebo v príbuznom odbore (Andragogika, Sociálna pedagogika, Sociológia).
 • Diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške, doklad o vykonaných zápočtoch a skúškach za bakalárske štúdium overené notárom, alebo na matrike.
 • Potvrdenie o praxi (súčasnom zamestnaní) uchádzač priloží k prihláške na štúdium.
 • Štruktúrovaný životopis (podpísaný).
 • Manipulačný poplatok vo výške 50 EUR za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania uchádzač zaplatí poštovou poukážkou resp. bankovým prevodom na číslo účtu: 2626748634/1100 IBAN: SK 02 1100 0000 0026 2674 8634.


3. Všeobecné údaje o prijímacom konaní:

 • uchádzač si môže podať prihlášky na viac študijných programov (za každú prihlášku platí poplatok za prijímacie konanie) , pričom na jednej prihláške možno uviesť len jeden študijný program,
 • vysoká škola si vyhradzuje právo neotvoriť prvý ročník štúdia študijného programu, na ktorý sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov,
 • uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok za prijímacie konanie a rozhodnutím nebol prijatý na štúdium nebude poplatok vrátený, uchádzačovi, ktorý na základe nekompletnej prihlášky nebol prijatý taktiež nebude poplatok vrátený,

4. Špecifické podmienky prijatia pre zdravotnícke odbory:

OŠETROVATEĽSTVO – externá forma + denné + BK

Pre 1. stupeň (Bc.):
Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:

 • Ukončené úplne stredné odborné vzdelanie získané na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore: zdravotná sestra, ženská sestra, detská sestra, všeobecná sestra a zubná sestra.
 • Prax: minimálne dvojročná odborná prax v profesii sestra za posledných 5 rokov.
 • Potvrdenie o praxi uchádzač priloží k prihláške na štúdium.
 • Štruktúrovaný životopis (podpísaný).
 • Notársky overené rozhodnutie o zápise do registra sestier Slovenskej komory.
 • Maturitné vysvedčenie a kópie koncoročných vysvedčení (1. – 4. ročník) overené notárom, alebo na matrike.
 • Manipulačný poplatok vo výške 50 EUR za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania uchádzač zaplatí poštovou poukážkou resp. bankovým prevodom na č. účtu: 2626748634/1100 IBAN: SK 02 1100 0000 0026 2674 8634.

Pre 2. stupeň (Mgr.):
Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore Ošetrovateľstvo alebo v príbuznom odbore
 • Prax: minimálne jednoročná odborná prax v profesii zdravotná sestra za posledných 5 rokov.
 • Potvrdenie o praxi uchádzač priloží k prihláške na štúdium.
 • Notársky overené rozhodnutie o zápise do registra sestier slovenskej komory,
 • Diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške, doklad o vykonaných zápočtoch a skúškach za bakalárske štúdium overené notárom, alebo na matrike.
 • Potvrdenie o praxi (súčasnom zamestnaní) uchádzač priloží k prihláške na štúdium.
 • Štruktúrovaný životopis (podpísaný).
 • Manipulačný poplatok vo výške 50 EUR za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania uchádzač zaplatí poštovou poukážkou resp. bankovým prevodom na č. účtu: 2626748634/1100 IBAN: SK 02 1100 0000 0026 2674 8634.

 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO – externá forma

Pre 1. stupeň (Bc.):
Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:

 • Podmienkou prijatia uchádzačov na externú formu odboru verejné zdravotníctvo je absolvovanie strednej školy ukončené maturitnou skúškou, doloženie potvrdenia o absolvovanej odbornej praxi v oblasti zdravotníctva (regionálny úrad verejného zdravotníctva, pracovné zdravotné služby, výskumné ústavy zamerané na infekčné choroby, neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, pracovné lekárstvo, hygienu, farmaceutické firmy, nemocnice, centrá podpory zdravia, poradne zdravia, neštátne organizácie zamerané na ochranu a podporu zdravia ľudí, štátna správa v oblasti ochrany zdravia a zdravia pri práci) a absolvovanie prijímacích pohovorov.
 • Potvrdenie o praxi uchádzač priloží k prihláške na štúdium.
 • Maturitné vysvedčenie a kópie koncoročných vysvedčení (1. – 4. ročník) overené notárom, alebo na matrike.
 • Štruktúrovaný životopis (podpísaný).
 • Manipulačný poplatok vo výške 50 EUR za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania uchádzač zaplatí poštovou poukážkou resp. bankovým prevodom na č. účtu: 2626748634/1100 IBAN: SK 02 1100 0000 0026 2674 8634.

 

Prihlásiť