O nás

Vážení študenti,

usvaz-budova     študujete  na súkromnej vysokej škole, ktorá v oblasti vysokého školstva pôsobí na Slovensku pomerne krátke obdobie v porovnaní s niektorými najmä verejnými VŠ, ale aj napriek tomu sa zaradila v hodnotení akreditačnou komisiu MŠ VVaŠ SR medzi tie, ktoré získali status vysokej školy univerzitného typu. Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove je jednou zo súčastí VŠZaSP sv. Alžbety.

     Naša vysoká škola, ktorej patrónkou je sv. Alžbeta, je práve tou  školou, ktorá sa okrem vysokoškolského štúdia v oblasti sociálnej práce a zdravotníckych študijných programov, vo veľkej miere usiluje priamo v teréne pomáhať tým najchudobnejším, o ktorých mnohokrát nemá nikto záujem, alebo ktorí sa nachádzajú na okraji spoločnosti, ale aj o pacientov, ktorí majú  zdravotné problémy. Zahraničné projekty, v ktorých  VŠZaSP sv. Alžbety  pôsobí, je v súčasnej dobe viac ako 50 a sú realizované v 30 krajinách a 5 kontinentoch, pričom sú tým najlepším svedectvom pomoci blížnemu zameranej hlavne na humanitárnu pomoc, resp. na vzdelávaciu činnosť. Ide o také krajiny, ako napr. Kambodža, Haiti, Keňa, Etiópia, Sudán, Burundi, Uganda,  Zambia, Ukrajina, Libanon, Južný Darfur, India, Čade, Honduras, Bolívia, Kirgisko, ako aj Vietnam, pričom vo všetkých týchto krajinách pracujú najmä slovenskí občania ako zamestnanci, resp. študenti našej VŠ. Finančné prostriedky, ktoré sú  potrebné pre túto činnosť uvedených projektov vysoká škola financuje len z vlastných zdrojov, teda zo školného,  a tak sa stávate ako naši študenti súčasťou humanitárnej pomoci. Štát v tomto smere nefinancuje žiadnu aktivitu vysokej školy, nie to ešte humanitárnu, resp. vzdelávaciu. Veľkú zásluhu na tejto činnosti  nesie hlavne zakladateľ tejto školy prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h. c., spolu s rektorom prof. MUDr. Mariánom Karvajom, PhD. Okrem zahraničných projektov, ktoré sú zamerané na humanitárnu činnosť, ale aj na vzdelávaciu činnosť (Keňa, Srbsko, atď.) má VŠZaSP sv. Alžbety aj domáce projekty zamerané prevažne na rómsku problematiku.

     Cieľom  vysokej školy je poskytovať kvalitné vzdelanie študentom VŠ a stále zdokonaľovať  štúdium tak, aby sa uplatňovali tie najmodernejšie výdobytky súčasnej doby. Veríme, že aj vy svojím prístupom k študijným povinnostiam prispejete k tomu, aby ste ako naši študenti a neskôr aj absolventi v praxi dokazovali svoju odbornú zdatnosť.
K tomu Vám prajeme veľa študijných aj osobných úspechov!

Vedenie ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča
v Prešove

Prihlásiť